Organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Waarom starten organisaties met verandertrajecten? De echte redenen zijn vaak niet duidelijk. De redenen die gegeven worden zijn vaak meer een rationaliseren van een (voor)genomen besluit dan de werkelijke redenen.

Wat de echte reden dan ook is, het gewenste resultaat is wel altijd het verkrijgen van een zo effectief mogelijke nieuwe situatie. Dat is voor een OR dan ook een goed aangrijpingspunt wanneer hij een adviesaanvraag m.b.t. een voorgenomen organisatieontwikkeling of reorganisatie ontvangt.

Veel Ondernemingsraden zijn, net als een veel bestuurders, bezig met de vraag welke structuur een organisatie nodig heeft om de doelen te bereiken. Dat is echter maar een van de aspecten. Ervaring leert dat de problemen die een organisatie heeft, of de doelen die een organisatie wil bereiken vaak meer te maken hebben met de manier waarop binnen de (huidige of nieuwe) structuur gewerkt wordt dan aan de structuur zelf. Bij elke reorganisatie is dan ook het gedrag/ de gedragsverandering van de medewerkers in hoge mate bepalend of de organisatie na de verandering ook feitelijk conform de veranderdoelstelling werkt.

Aanleiding en doel organisatieontwikkeling

Voor de besluitvorming, en daarmee dus zowel voor de OR als voor de bestuurder is het van groot belang dat in de adviesaanvraag wordt ingegaan op de doelen en de redenen voor de organisatieverandering. Op die manier kan ook de werkwijze in de analyse en besluitvorming een echte rol spelen. De ervaring leert, dat een organisatie effectief veranderd/ ontwikkeld kan worden door de mensen in de organisatie de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, en deze ontwikkeling te motiveren en faciliteren. Een wijziging van de structuur kan in dat geval de gewenste werkwijze faciliteren en is geen doel op zich.

Structuur en cultuur

Wanneer cultuurverandering en structuurverandering hand in hand gaan wordt de kans dat de doelstellingen behaald worden meer dan verdubbeld.
In een adviesaanvraag naar de OR en in het overleg zou zich dat moeten vertalen in informatie over en bespreken van zowel de huidige en gewenste structuur, als de huidige en gewenste cultuur/ werkwijze

Het inschakelen van een externe adviseur bij organisatieontwikkeling voorkomt dat gedragspatronen/ mechanismen die een afbreukrisico vormen voor werkelijke verandering verborgen blijven (gedrag dat als “normaal” wordt ervaren, maar in de nieuwe situatie toch niet meer gewenst is).

Mens en Onderneming en verandertrajecten

De adviseurs van Mens en Onderneming hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van verandertrajecten in organisaties. Training en coaching zowel “on the job” als in de vorm van een cursus maken daarbij onderdeel uit van de wijze van adviseren.  Zodat ondernemingsraden met de opgedane ervaring ook na het adviestraject effectiever kunnen functioneren!

Voor nadere informatie bel Liesbeth Enhus: 06 2524 7979

Liesbeth Enhus
    Over Liesbeth Enhus

“Ik stimuleer mensen in een organisatie om elkaar werkelijk te willen ontmoeten. Als dat gebeurt, verbeteren communicatie, motivatie en besluitvorming. Dan ontstaat een werkklimaat waarin verandering mogelijk is en de organisatie en de mensen beiden hun doelen kunnen bereiken.”

Liesbeth Enhus (1954) is jurist, organisatieadviseur en mediator. Zij heeft bij overheid en bedrijfsleven verschillende functies vervuld. Advisering op beleid en strategie, organisatieverandering en juridische onderwerpen vormen daarbij de rode draad. Liesbeth heeft jarenlange persoonlijke ervaring met medezeggenschap. Van beide kanten: als lid van een ondernemingsraad en als bestuursvoorzitter van een stichting. Haar kracht ligt in het begeleiden van complexe processen, zoals cultuurverandering, reorganisatie, fusie en privatisering. Samenwerking en respect vormen daarbij het uitgangspunt. Als adviseur, trainer en coach zoekt zij met ondernemingsraden en bestuurders creatief naar passende oplossingen, balans, groei en meerwaarde voor alle betrokkenen. In conflictsituaties weet zij partijen weer met elkaar in gesprek te brengen.

deel, mail of print deze pagina

Reageer

nog geen reacties

Excuses, u kunt momenteel geen reactie geven op dit artikel.

Mens en Onderneming is een samenwerkingsverband van onafhankelijke organisatieadviseurs
contact met Mens en Onderneming